1 2

НачалоЗА НАС


ТП“ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ИХТИМАН” НА “ЮЗДП” ДП ГР.БЛАГОЕВГРАД

 

 

ТП ДГС „Ихтиман” се намира в Западна България. Северната му част включва Ихтиманска Средна гора – Белишката планина и Еледжишките възвишения, а южната му част обхваща северния  склон на Септемврийски рид ( Кара баир). На запад се включва Вакарелската планина, а на изток Същинска средна гора. На югозапад стопанството достига до Боровецката седловина, която свърза Рила с Ихтиманска Средна гора. 

Общата площ на ТП ДГС „Ихтиман” е 274238,6 ха.

Залесената площ на ТП ДГС „Ихтиман” е 25287,3 ха. Най – голям е делът на насажденията предимно с издънков произход.

Изредените насаждения и култури заемат 219.7 ха, или 0,8%.

Незалесената дървопроизводителна площ е 374,4 ха или 1,4% от устроената площ. Преобладават голините – 371,7 ха (1,4%). 

Общо дървопроизводителна площ на ТП ДГС „Ихтиман” е 25661,7 ха, или 94,3% от устроената площ.

Недървопроизводителната площ на ТП ДГС „Ихтиман” е 1576,9 ха, или 5,7% от устроената площ. Най – голям е делът на поляните ( 4,2%), следван от просеките (0,5%), автомобилните пътища (0,3%), разливищата (0,2%), дворните места ( 0,2%) и др. 

Една част от недървопроизводителната площ може да бъде използвана за реализиране на странични ползвания – поляни, просеки, дворни места и разсадници. Друга част са необходими за провеждане на горскосторанските мероприятия – автомобилни пътища, шосета, дивечови ниви и просеки, временни складове и противопожарни просеки.

Неизползваемата за горскостопанска дейност площ е 91,9 ха (0,3%). Това са нелесопригодни площи и голини, скали, кариери, разливища, изкопи, насипи, ровини и др.