1 2

НачалоНОРМАТИВНИ АКТОВЕ И ДОКУМЕНТИГорска сертификация
Горска сертификация

Списък на дървесните и недървесни горски продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП ДГС Ихтиман
Информация за предвиденото ползване през 2021г. по подотдели и местности в ТП ДГС Ихтиман
Анализ на резултатите от проведеният мониторинг през 2020г.
Анализ на положителните и отрицателни външни ефекти от горскостопанските дейности в ТП ДГС Ихтиман
Резюме на ГСП на ТП "ДГС Ихтиман"
Анализ на резултатите от проведения мониторинг в ТП „ДГС Ихтиман“ през 2019 г.
Гори с висока консервационна стойност на територията на ТП ДГС Ихтиман
Политика за управление на горите на територията на ТП ДГС Ихтиман
Анализ на положителните и отрицателните екологични и социални външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности
Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП „ДГС - ИХТИМАН“
Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС Ихтиман
ИНФОРМАЦИЯ за землища, местности и подотдели на територията на ТП „ДГС - Ихтиман“, в които е планирано да се извършва ползване на дървесина през 2020 г.
Декларация към Критерий 1.8 от Националния FSC Стандарт
Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция, корупционни прояви и или конликт на интереси
Политика на ТП ДГС Ихтиман срещу корупцията и сродни на нея явления
Вътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности